Barion Pixel

I. Általános rendelkezések 

1. A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: SLIP Services Kft.
Székhelye: 1185 Budapest, Üllői út 758.
Levelezési címe: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-421665
Adószáma: 32391710-2-43
E-mail címe: info@slipkft.hu 

Honlapjának címe: www.shop.slipkft.hu (a továbbiakban: „Webáruház”) 

Ügyfélszolgálat e-mail címe: shop@slipkft.hu 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Szolgáltató valamennyi, a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkére (a továbbiakban: „Termék”) és különböző rendezvényekre, zenei-, sport és egy eseményekre (a továbbiaknan „Rendezvény”) szóló belépőjegyekre és bérletekre (a továbbiakban: „Belépőjegyek”) érvényesek és alkalmazandók.  

Általános szerződési feltételnek minősül azon szerződési feltétel, amelyet alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:78§ (1) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, a Szolgáltató az általa a Webáruházban forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó szerződés kapcsán alkalmazott általános szerződéses feltételeket a jelen ÁSZF-fel teszi közzé és megismerhetővé, amelynek kifejezett elfogadása a Webáruházban vásárolni szándékozó személyek (a továbbiakban: „Vásárló”) részéről a Webáruházban történő vásárlás (kapcsolódó szerződéskötés) előfeltétele.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást és egyéb információkat, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházban elérhető egyéb tájékoztatások biztosítják.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az egyéb, kötelezően alkalmazandó normák az irányadók és alkalmazandók.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A Webáruház használatával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az abban foglaltakat.

 1. A Vásárló a “Fizetés” gomb megnyomásával fogadja el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket  megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.
 2. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.
 3. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek – egyebekben a vonatkozó jogszabályokkal, valamint egyéb kötelezően alkalmazandó normákkal összhangban álló módon történő – bármely időpontban végrehajtott egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
  A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá, hogy egyoldalú döntésével – egyebekben a vonatkozó jogszabályokkal, valamint egyéb kötelezően alkalmazandó normákkal összhangban álló módon – bármely időpontban, bármilyen módosítást hajtson végre a Webáruházon (külső megjelenés, tartalmi elemek, stb.), illetve, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

II. A 5/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatást, a jelen fejezetben, a vonatkozó adatok világos és érthető közzétételével, illetve közlésével Szolgáltató az alábbiak szerint teljesíti.

 1. A Webáruházban teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető Termékekről és Belépőjegyekről és azok áráról, bruttó formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő általános forgalmi adót (a továbbiakban: „ÁFA” ), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható, vagy több darabos termékek). A Webáruházban a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot. A Rendezény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény adatlapján.
 2. A Szolgáltató neve és egyéb adatai az I. pontban található.
 1.  Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató egyben a Rendezvény szervezőjeként is eljár. A Rendezvényszervező neve és postai címe az I. pontban található.
 2. A Szolgáltató székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. 
 3. A jelen pontban foglalt, panaszügyintézésre vonatkozó tájékoztató valamennyi (tehát nem csak a fogyasztónak minősülő) Vásárlóra kiterjed.
 4. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely, és a cégjegyzékben felsorolt telephelyei. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet – a Fgytv. 17/A§ (7) bekezdésében foglaltak alapján – 3 (három) évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.
 5. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.
 6. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik
 7. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, a tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe vesz-e a békéltető testületi eljárást.
 8. A szerződés szerinti Termékért illetve szolgáltatásért járó vételáradóval megnövelt teljes összegét a vásárlási felület ún. “kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó Termék árakat és az esetleges szállítási költséget.
 9. A termék vételára nem tartalmazza a szállítási költséget, amely a termék árán felül felmerülő és fizetendő költség (kivéve, amennyiben a Szolgáltató által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, a Szolgáltató költségviselése mellett történik, vagy a Stzolgáltató a Webáruházban az adott termék kapcsán kifejezetten ettől eltérően nem rendelkezik, amely körülmény a Webáruházban az érintett termékhez kapcsolódóan egyértelműen feltüntetésre kerül).
 10. A termék vételára a megrendelés időpontjában feltüntetett ár. Bármely, a Szolgáltató termékkínálatában forgalmazott és elérhető termék vételára vonatkozásában kizárólag a Webáruházban feltüntetett vételár a kizárólag irányadó és alkalmazandó függetlenül attól, hogy az adott termék esetleg más on-line, vagy egyéb felületen esetlegesen a Webáruházban meghatározottól eltérő vételárral jelenik meg. A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag a Webáruházban megjelenített adatok tekinthetők hivatalosnak, irányadónak és alkalmazandónak, azaz a Webáruházban megjelenített termékadatokat, ideértve a vételárat is, kell figyelembe venni, bármely eltérésért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 11. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. 
 12. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
 13. A feltüntetett árak a Termék vételárának adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét magukban foglalják. A Termék jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Szolgáltató www.shop.slipkft.hu weboldala, illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák. A fizetés utáni visszaigazolás a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.
 14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen ÁSZF VII. pontja és annak 1., 2. mellékletei tartalmazzák.
 15. A Termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen ÁSZF VI. pontja és annak 1., 2. mellékletei tartalmazzák.
 16. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
 17. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 1., 2. mellékletei tartalmazzák.
 18. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen ÁSZF VII. pontja és annak 3. melléklete részletezi.
 19. A Szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet a shop@slipkft.hu e-mail címen, amelyen a Szolgáltató a Webáruházban történő vásárlással felmerülő kérdések, illetve esetlegesen felmerülő panaszügyintézés kapcsán áll a Vásárlók rendelkezésére.
 20. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.
 21. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre.
 22. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, más esetekben a termék átvételéig tart.
 23. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
 24. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén és vásárlással összefüggő, jelen ÁSZF szerinti adatszolgáltatási kötelezettségén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
 25. Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.
 26. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A www.shop.slipkft.hu weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával a Szolgáltató több merevlemezen tárolja a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
 27. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A shop.slipkft.hu-n megjelenő adatokat a Szolgáltató MSSQL és MySQL adatbázisban tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatás kerül felhasználásra. 
 28. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetében működő fogyasztóvédelmi főfelügyelőségek, mint szakigazgatási szervek járnak el, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/teruleti Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
 29. A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg (ld. ehhez v/ pontban foglaltakat), azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.
 30. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal, amelynek Szolgáltató székhelye szerint illetékes szerve:
  Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály
  e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
  elérhetőség: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezetiv. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. . A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu. 
 31. A Szolgáltató a békéltető testületi eljárásban fennálló együttműködési kötelezettség alapján a békéltető testület által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban nyilatkozik a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a békéltető testület döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, amely nyilatkozatában megjelöli az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolja azokat az okiratokat, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 32. A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.
 33. Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.
 34. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform (OVR platform) elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

III. A Vásárló adatai 

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Webáruházban, illetve azzal történő bármilyen visszaélés esetén.
 2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
 3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Webáruházban. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.
 4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. 
 5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, mindaddig, amíg nem kattintott a “Fizetés” gombra. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik.
 6. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.
 7. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. Az internetes vásárlás menete

 1. A vásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató www.shop.slipkft.hu weboldala tartalmazza.
 2. A Vásárló a kiválasztott Terméket a „kosárba teszem” gombra vagy a papírtáskát jelképező piktogramra kattintva helyezheti el a kosárban. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett termékeket megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket.
  A vásárlás befejezésekor a Kosárban kattintson a „tovább a pénztárhoz” gombra.
 3. A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. Regisztráció esetén csak első alkalommal szükséges kitölteni a „Számlázási adatokat”. Válasszon egyet a szállítási opciókból.
 4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 5. A megrendelés beérkezését követően a Vásárló – a megrendelés beérkezésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül – egy visszaigazolást kap a megrendelés fogadásáról.
 6. A Termék átvétele a Vásárló által csak személyesen lehetséges, amelynek helyszínéről és időpontjáról e-mail üzenetben értesíti a Szolgáltató a Vásárlót, az előrendelés útján megrendelt termékek kivételével, a 2. pontban meghatározott időtartamon belül. Az előrendelés útján megrendelt termékek esetében az átvétel lehetséges időpontjáról és helyszínéről szóló értesítés 2. pontban meghatározott határideje az előrendelt termék Szolgáltatóhoz történő beérkezésének időpontjától számítandó.
 7. Amennyiben a Vásárló a  2. pontban meghatározott határidőn belül nem kapja meg a visszaigazoló üzenetet megadott email címére, annak oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával, amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles a Terméket átvenni, vételárát és a szállítási költséget megfizetni.
 8. A Webáruházban megrendelt Termék kiszállítása kizárólag Magyarország területén történik.

V. Vételár, fizetési feltételek

 1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató www.shop.slipkft.hu weboldala tartalmazza.
 2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 4. A Termékek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a termékek vételárát. 
 5. A Termékek kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott terméket, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, a Termék vételárának jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint történő Vásárló általi megfizetésének időpontjáig (ld. még VI/1. pont).
 6. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg. A Szolgáltató a vásárlásról elektronikus számlát küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

VI. A saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

 1. A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le a saját e-mail fiókján keresztül PDF formátumban és maga nyomtathatja ki. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.
 2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

VII. Elállási és felmondási jog 

 1. A vásárlás a “Fizetés” vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.
 2. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).
 3. Abban az esetben, ha a Vásárló a Ptk. szerint fogyasztónak minősül és ez alapján vonatkoznak rá a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási jog szabályai, akkor ezen a jog az alábbi módon érvényesíthető:
 4. Az elállási jog a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 1. mellékleteként csatolt elállási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.
 5. Az ÁSZF 1. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően a Vásárlónak meg kell jelölnie az e-számlán szereplő kódszámot.. 
 6. A Vásárló, a Terméket legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére. A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
 7. Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 8. Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság. 

A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 3. melléklete.

IX. A Webáruház működésének esetleges korlátai

 1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Webáruház folyamatos, zavarmentes működése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Webáruház hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Webáruházhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 2. A Szolgáltató jogosult a Webáruház karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Webáruház működését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

X. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

 1.  A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása is a Szolgáltató kötelezettsége. A Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső oldalán is szerepelnek. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Szolgáltató között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény illetve a Szolgáltató hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A részvételi feltételek, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Szolgáltató jogosult megállapítani, így a Vásárló a Szolgáltatótól tud e szabályok felől érdeklődni.
 2. A Belépőjegy amennyiben kifejezetten nem névre szóló részvételre vonatkozik, akkor szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.
 3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.
 4. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.
 5. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
 6. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre. A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Szolgáltató a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.
 7. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.
 8. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.
 9. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek, a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató, sem pedig a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

   

 10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Szolgáltató a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

   

 11. A Rendezvények többségében a Szolgáltató fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.

   

 12. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Szolgáltatónak lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Szolgáltató bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a www.bmejegy.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Szolgáltató jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

   

 13. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szolgáltató dönti el és annak megvalósulásáért a Szolgáltató a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi bmejegy.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Szolgáltató által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

   

 14. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

XI. A panaszkezelés módja

 1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
 2. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
 4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XII. Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb, vonatkozó jogszabályok, illetve kötelezően alkalmazandó normák vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

1. melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

Címzett: SLIP Services Kft.
1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17.
e-mail: shop@slipkft.hu 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi

termék/ek adásvételére:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A vásárló neve:

A vásárló címe:

A vásárló aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

2. melléklet
Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog
Amennyiben Ön terméket vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: SLIP Services Kft., levelezési cím: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17., shop@slipkft.hu
Ebből a célból felhasználhatja az 1. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetében Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3. melléklet
A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a SLIP Services Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Amennyiben a Vásárló a Ptk. szerint fogyasztónak minősül, ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.