Barion Pixel

 1. Az adatkezelő (Szolgáltató)

 

 

 

 

 

A Szolgáltató neve: SLIP Services Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Székhelye és postai címe: 1185 Budapest, Üllői út 758.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma:
01-09-421665
Adószáma: 32391710-2-43
E-mail címe: info@slipkft.hu
Honlapjának címe: www.slipkft.hu
Ügyfélszolgálat e-mail címe: shop@slipkft.hu
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17.
info@slipkft.hu
Tárhely szolgáltató neve: BlazeArts Kft. /forpsi.hu
Tárhely szolgáltató címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

 

 

 

 

Bevezetés

  1. A SLIP Services Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1185 Budapest, Üllői út 758. – a továbbiakban: „SLIP Services Kft.”), mint a shop.slipkft.hu weboldal (a továbbiakban: „Webshop”) üzemeltetője, egyszersmind adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy a Webshop üzemeltetésével összefüggő tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, valamint a hatályos nemzeti- és uniós jogszabályokban meghatározott  követelményeknek.
  2. A SLIP Services Kft. adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a Webshop kezdő oldalának ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontja alatt .
  3. A SLIP Services Kft. jogosult a jelen Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának esetén a SLIP Services Kft. a Felhasználót a változások Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A Felhasználó a Webshop módosítás hatálybalépését követő használatával, kifejezett nyilatkozatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.
  4. A SLIP Services Kft. elkötelezett Felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A SLIP Services Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.
  5. A SLIP Services Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos és egyéb, e körben releváns hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
   • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
   • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
   • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
   • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
   • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);;
   • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
   • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
   • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
   • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  6. A SLIP Services Kft. a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
  7. A SLIP Services Kft. az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A SLIP Services Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 1. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciókadatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelő:

  SLIP Services Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1185 Budapest, Üllői út 758.);

  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

  adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

  adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

  automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

  EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

  Felhasználó: az a természetes személy, aki a SLIP Services Kft. honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol;

  gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

  harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

  nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 2. Az adatkezelés  általános szabályai
  1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak.
  2. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
  3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
   • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
   • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
  4. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A SLIP Services Kft. szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A SLIP Services Kft. a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 3. Webshop szolgáltatás
  1. Az adatkezelés jogalapja
   • Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely a Webshopban leadott megrendelések  teljesítéséhez szükséges. A nyilatkozatot a Felhasználó a  a megrendeléskor (illetve a regisztráció során – ld. 3. pont) adja meg. A nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó nyilatkozatát, hogy a jelen Szabályzatot megismerte, megértette, valamint az abban foglaltakat elfogadta, valamint kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Webshop l használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek, a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 169. § (2) bekezdésére.
  2. Az adatkezelés célja
   • Az Adatkezelés célja a Webshopban leadott megrendelések  teljesítésének biztosítása, , a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó Felhasználóbeazonosítása, valamint a megrendelt termék kiszállítása, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, Felhasználói kapcsolattartás, illetve a célzottabb felhasználói kiszolgálás biztosítása. Kezelt adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám,  e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén név, cím és adószám. Az adatkezelés időtartama a Számviteli tv. 169§ (2) bekezdésében meghatározott adatok tekintetében  : 8 év.
  3. Regisztráció
   • Előzetes regisztráció során a Felhasználó általi jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak – felhasználói fiók létrehozásával – csak egyetlen alkalommal kelljen megadnia az adatait a Webshopban történő vásárlásokhoz és nem minden egyes vásárlás alkalmával, illetve regisztrációs profiljukkal vásárlásaikat nyomon tudják követni . A megadott adatokat a SLIP Services Kft. mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja, illetve amennyiben a Felhasználói profil inaktívvá válik, az utolsó Felhasználói bejelentkezéstől számított 5 évig.
   • A Felhasználó döntése alapján megadható adatok, e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, a BME mely karján végzi tanulmányait, számlázási cím, szállítási cím, bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó.
   • A regisztráció során lehetőség nyílik arra is, hogy a Felhasználó direkt marketing célú hozzájárulást is megadjon (hírlevélre feliratkozás – ld. 4. pontban foglaltakat).
   • A jelen pontban említett regisztráció esetén az adatkezelés célja, a Webshopban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználói kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
  4. Elektronikus hírlevél
   • Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, a SLIP Services Kft. saját döntése szerinti gyakorisággal (de legfeljebb hetente kettő alkalommal) hírlevelet küldhet  részére, kivéve abban az esetben, ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést a Felhasználó maga kéri.  A SLIP Services Kft. lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan a SLIP Services Kft. szolgáltatásait és termékeit ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.
   • Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakhely, a regisztrációnál felsorolt adatok, korábbi vásárlások adatai, a Felhasználó által megadott adatok.
   • Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
  5. Cookie és helymeghatározás
   • A SLIP Services Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A Webshop látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz  a SLIP Services Kft. hozzáférhessen. A Felhasználó a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet azzal, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a Webshop minden szolgáltatását.
   • A Webshop működéséhez elengedhetetlenül szükséges, funkcionális sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a statisztikai és marketing célú sütiket a SLIP Services Kft. a honlap látogatójának kifejezett hozzájárulásával kezeli (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).
  6. Statisztikai adatok
   • A kezelt adatokat a SLIP Services Kft. felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.
  7. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok
   • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói szokások általános elemzése. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy Felhasználói csoportokat képezzen, és a Felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
    A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A SLIP Services Kft. biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – összekapcsolásra nem  kerülnek.
  8. A SLIP Services Kft. honlapja
   • A Webshop html kódja a SLIP Services Kft.-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt Felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
    Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetősége: http://www.google.com/analytics.
  9. Egyéb adatkezelések
   • A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a SLIP Services Kft. az adat felvételekor ad tájékoztatást. Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy bíróság, ügyészség,  nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság,  közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. A SLIP Services Kft. a bíróságok, illetve hatóságok részére – amennyiben a bíróság, illetve hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
    A SLIP Services Kft. az érintett által neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó, érintett személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A személyes adatok megismerésére jogosultak a SLIP Services Kft-vel munkaviszonyban álló munkavállalók, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (pl.a termékek kiszállításában közreműködő futárszolgálat munkatársai – amennyiben a kiszállítást a Felhasználó kérte), valamint az Adatfeldolgozók.
  10. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése
   • A SLIP Services Kft. személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználóelőzetes és kifejezett hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve a jelen dokumentumban jelzett adatfeldolgozóknak való átadásra.
   • A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a SLIP Services Kft. az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek:
    1. A számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak, amely az alábbi: számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b).
    2. A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek számára a SLIP Services Kft. átadja azokat az adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel. Az adatok köre pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat a SLIP Services Kft. nem ismeri meg.
    3. A SLIP Services Kft. , mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős bírósági határozat, illetve véglegessé vált hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az SLIP Services Kft. nem tehető felelőssé.
  11. Adatbiztonsági intézkedések
   • A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a SLIP Services Kft. a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén a SLIP Services Kft. az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza, illetve elveket követi az alábbiak szerint.
   • Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
   • Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
   • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
   • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
   • Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
   • A SLIP Services Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
    • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
    • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
    • változatlansága igazolható (adatintegritás);
    • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
   • A SLIP Services Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
   • A SLIP Services Kft. az adatkezelés során megőrzi
    • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
    • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
    • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
   • A SLIP Services Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A SLIP Services Kft. a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik
 4. Az érintettek jogai és azok érvényesítése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, bírósági jogérvényesítés és kártérítés
  1. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen, vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
  2. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a SLIP Services Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@slipkft.hu címre kell eljuttatni. A SLIP Services Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Avtv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a hivatkozott törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
  3. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
  4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
  6. A személyes adatot törölni kell, ha:
   • kezelése jogellenes;
   • az érintett – az Avtv-ben foglaltak szerint – kéri;
   • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
   • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  7. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  8. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  9. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
  10. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Avtv. 5 § (6) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a fenti bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
  11. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
   • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   • törvényben meghatározott egyéb esetben.
  12. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  13. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a reá irányadó határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Avtv. 23 §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
  14. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Avtv. 23 §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
  15. Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
  16. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
  17. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Avtv. 21 §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani..
   A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére
   A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
  18. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 5. Jogérvényesítési lehetőségek:
  • Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse a SLIP Services Kft. munkatársát az info@slipkft.hu e-mail címen. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az  Avtv. valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu